PRIVACYVERKLARING

MyKidsToys respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. MyKidsToys zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

 

MyKidsToys onderdeel van SeRoYa, gevestigd aan Ien Dalessingel 281 7207 LE te Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens van MyKidsToys:
www.mykidstoys.nl en www.mykidstoys.be
Ien Dalessingel 281
7207 LE Zutphen
Telefoonnummer: 06 33 528 304
Mail: info@mykidstoys.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
MyKidsToys verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mykidstoys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MyKidsToys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen bij je af te leveren

 • MyKidsToys analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 • MyKidsToys verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MyKidsToys bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 


Delen van persoonsgegevens met derden
MyKidsToys deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MyKidsToys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MyKidsToys geen persoonsgegevens aan andere derden dan hieronder genoemd.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derden om je bestelling goed te kunnen uitvoeren:

 • Ondernemingen die belast zijn met de verwerking van gegevens en leveranciers die diensten verlenen aan MyKidsToys:

  CCV Shop
  Onze webwinkel maakt gebruik van de webwinkel software en webhosting van CCV Shop. 

  Sisow
  Voor het afhandelen van betalingen via MyKidsToys maken wij gebruik van Sisow. Sisow heeft a
  ls Collecting Payment Service Provider een vergunning van De Nederlandsche Bank en voldoet aan de hoge eisen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.

  PostNL en DHL
  Voor het laten bezorgen van jou bestelling maken wij gebruik van PostNL en DHL.

MyKidsToys zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of doorgeven anders dan hierboven beschreven.

AVG - Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MyKidsToys gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. MyKidsToys gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven zoals Google Analytics.
 
In geen geval winnen deze cookies persoonsgegevens in waarmee een bepaalde gebruiker kan worden geïdentificeerd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van j
ouw persoonsgegevens door MyKidsToys en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mykidstoys.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MyKidsToys wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MyKidsToys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze website standaard gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@mykidstoys.nl.


Indien je nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van MyKidsToys, dan kan je een e-mail sturen naar info@mykidstoys.nl. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens. In geval wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.